FANDOM


Geografia Parzymiech – wieś Parzymiechy znajduje się w gminie Lipie. W granicach wsi znajdują się także kolonie: Parcele i Zagórze

Położenie geograficzne Edytuj

Obszar wsi Parzymiechy rozciąga się pomiędzy 51°1'22,5" a 51°3'38,7" szerokości geograficznej północnej i 18°43'27,8" a 18°46'12,9" długości geograficznej wschodniej. Punkty skrajne, najdalej wysunięte, znajdują się:

Parzymiechy znajdują się na północnym skraju wyżyn polskich. Pod względem podziału Polski na regiony geograficzne wieś położona jest w zachodniej części Wysoczyzny Działoszyńsko-Lindowskiej, która zajmuje północną część Wyżyny Wieluńskiej (ta z kolei jest północno-wschodnią częścią makroregionu Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej).

W dawniejszych opracowaniach włączano ten teren do Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (lub nawet Wyżyny Krakowsko-Częstochowsko-Wieluńskiej), ta jednak rozciąga się, według dominującej koncepcji regionalizacji fizycznogeograficznej, pomiędzy Częstochową a Krakowem i wyróżnia się m.in. liczniejszymi przypadkami odsłaniania się skał wapiennych spod utworów trzeciorzędowych i czwartorzędowych niż to ma miejsce na obszarze Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej.

Przynależność administracyjna Edytuj

Parzymiechy są wsią sołecką położoną w zachodniej części gminy Lipie i wraz z nią w północno-zachodniej części powiatu kłobuckiego i województwa śląskiego. W bliskim sąsiedztwie Parzymiech znajdują się granice województw łódzkiego i opolskiego.

W ramach zniesionych podziałów administracyjnych Parzymiechy znajdowały się na terenie województwa częstochowskiego (1975-1998), w przed przywróceniem gmin wraz z sąsiednimi miejscowościami należały do gromady Parzymiechy (1954-1972), będąc siedzibą jej władz.

Ukształtowanie terenu Edytuj

Ogólnie teren wsi Parzymiechy znajduje się na północno-zachodnich stokach pagórków morenowych - zlokalizowanych w południowo-wschodniej części wsi i także w pobliżu jej funkcjonalnego centrum - i obniża się w kierunku północno-zachodnim ku dolinie, którą płynie rzeka Grabarka. W części południowo-zachodniej dominuje teren falisty z pagórkami i lokalnymi wysoczyznami, w części północno-zachodniej - teren równinny.

Najwyżej położony punkt w Parzymiechach to pagórek 256,8 m n.p.m. (nie posiadający oficjalnej nazwy, znajdujący się za cmentarzem pomiędzy ulicą Częstochowską a odcinkiem ulicy Zagórze (III), na południe od młyna), przy czym nieco wyżej może być położony punkt przy granicy z wsią Zimnowoda w pobliżu ulicy Zagórze (II), gdzie nie ma wyraźnej kulminacji i danych z punktowego pomiaru wysokości. Najniżej położony punkt we wsi znajduje się na drodze, po której przebiega granica z wsią Giętkowizna (Przesieka) - około 213 m n.p.m.

Jedyny oficjalnie nazwany pagórek to Góra Cerafiska we wschodniej części wsi, osiągający 251,3 m n.p.m. Poza tym wyróżniają się pagórki:

  • znajdujący się po wschodniej stronie ulicy Krzepickiej na południe od cmentarza (około 252,5 m n.p.m.),
  • położony pomiędzy ulicami Częstochowską, Kasztanową i Polną, potocznie nazywany "Baranią Górką" (około 251,5 m n.p.m.),
  • sąsiadujący z wspomnianym już najwyższym pagórkiem 256,8, mający kulminację na drodze gruntowej, odcinku ulicy Zagórze (III) (około 256,3 m n.p.m.),
  • położony na zachód od ulicy Głębokiej (około 251 m n.p.m.).

Niektóre wyżej położone miejsca nie mają wyraźniej zaznaczonej kulminacji.

Szczególną formą ukształtowania terenu są parowy pomiędzy ulicami Krzepicką i Zagórze, nazywane Doliskami.

Wody Edytuj

Cieki wodne na terenie Parzymiech nie mają nadanych oficjalnych nazw geograficznych. Najdłuższy bieg na terenie wsi ma ciek określany do celów dokumentacyjnych jako "ciek od Parzymiech" i jest to ten, który bierze początek w pobliżu ulicy Krzepickiej i są na nim zlokalizowane trzy stawy w pobliżu funkcjonalnego centrum wsi. Ciek ten jest prawym dopływem Grabarki, do której uchodzi w Giętkowiźnie. Ponadto podobną nazwę umowną posiada "ciek w Lipiu" (rozpoczynający się na terenie Parzymiech-Zagórza i płynący w kierunku wschodnim, gdzie uchodzi do Liswarty). Pozostałe cieki są określane mianem rowów melioracyjnych.

W Parzymiechach znajdują się stawy, przede wszystkim:

Stawy śródleśne, których kompleks znajduje się na przedłużeniu ulicy Stawowej, formalnie znajdują się poza granicami wsi Parzymiechy.

Klimat Edytuj

Geologia Edytuj

Demografia Edytuj

Stub-icon.png Ta strona to zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki